Pravidla súťaže s Chio Chips

Herný plán

 

„Vystajluj sa s Chio“

 

Herný plán spotrebiteľskej súťaže „Vystajluj sa s Chio“ je jediným záväzným dokumentom, ktorý podrobne upravuje pravidlá spotrebiteľskej súťaže (ďalej len "súťaž") tak, aby boli presne a zrozumiteľne určené jej podmienky.

 

 

Č l á n o k   1

 

CIEĽ SÚŤAŽE

 

 1. Názov súťaže je „Vystajluj sa s Chio“.

 

 1. Cieľom súťaže je podpora predaja vybraných druhov výrobkov značky CHIO distribuovaných usporiadateľom súťaže, spoločnosť Intersnack Slovensko, a.s., na území Slovenskej republiky.

 

 

 

Č l á n o k   2

 

TERMÍN, MIESTO KONANIA A USPORIADATEĽ SÚŤAŽE

 

 1. Súťaž bude prebiehať na území Slovenskej republiky od 1. 2. 2020 00:00 do 30. 9. 2020 24:00. Tieto pravidlá upravujú podmienky súťaže vo vzťahu k spotrebiteľom na území Slovenskej republiky.

 

 1. Usporiadateľom súťaže v Slovenskej republike je spoločnosť Intersnack Slovensko, a.s., Nozdrkovce 1798, 911 04 Trenčín, IČO: 31 450 211, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne v odd. Sa, vložke č. 131/R (ďalej len "Usporiadateľ").

 

 1. Usporiadateľ poveril zabezpečením technického a organizačného realizovania súťaže spoločnosť AIRBUZZ s.r.o., so sídlom Praha 4 - Chodov, Jažlovická 1320/28, PSČ 149 00, IČO: 24260541 DIČ: CZ24260541 zapísanú v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 197631 (ďalej len „Organizátor“).

 

 1. Súťaž je usporiadaná v spolupráci so spoločnosťou INTERSNACK a.s. Česká republika, so sídlom: č.p. 164, 391 18 Choustník, Česká republika, IČO: 14504031, spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri Krajského súdu České Budějovice, oddiel B, vložka 51, v rovnakom termíne i na území Českej republiky.

 

 1. Jednotlivé unikátne výherné kódy oprávňujúce spotrebiteľa na konkrétnu výhru. Výhry sú spoločné pre Slovenskú republiku a Českú republiku. Unikátne výherné kódy sú umiestnené do všetkých označených spotrebiteľských balení výrobkov značky CHIO predávaných na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

 

 

 

Č l á n o k   3

 

SPÔSOB PROPAGÁCIE SÚŤAŽE

 

Zverejnenie a propagácia súťaže sa uskutoční prostredníctvom súťažných pásikov umiestnených priamo na obaloch do súťaže zaradených vybraných druhov výrobkov značky CHIO, prostredníctvom propagačných materiálov v obchodných prevádzkach, letákov obchodných partnerov (príp. iných tlačovín), na stránke www.urbanstore.sk, na Facebookovom profile Chio Chips Slovenská republika a Facebookovom a Instagramovom účte spoločnosti Urban Store.

 

 

Č l á n o k   4

 

PRINCÍP A VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

 

 1. Do súťaže sú zaradené nasledovné výrobky značky CHIO: Chio Intense Chili & Lime 100g, Chio Intense Sour Cream & Herbs 100g, Chio Intense Spicy Cheese 100g, Chio Big Pep 65g, Chio Cornados 65g, Chio Fried Chicken 65g, Chio Taccos 65g, Chio Donuts 80g. Všetky hotové balenia výrobkov značky CHIO zaradené usporiadateľom do súťaže (ďalej len "spotrebiteľské balenie") budú obsahovať súťažný pásik oznamujúci, že ide o spotrebiteľskú súťaž. Pásik „Vyhraj poukaz do Urban Store“ umiestnený  na vonkajšej prednej strane obalu.  Vo vnútri  výherného spotrebiteľského balenia z vnútornej strany obalu sa nachádza unikátny kód oprávňujúci spotrebiteľa ku konkrétnej výhre. Pre nákup a uplatnenie kódu nie je potrebná registrácia. V pripade registrácie výherca uvedie osobné údaje, ktoré vyžaduje e-shop www.urbanstore.sk.

 

(Ilustračný obrázok)

 

Podmienkou účasti v súťaži je zakúpenie aspoň jedného spotrebiteľského balenia vybaveného súťažným pásikom. Výherné spotrebiteľské balenia budú obsahovať 1 unikátny výherný kód oprávňujúci spotrebiteľa ku konkrétnej výhre. Po otvorení spotrebiteľského balenia zaradeného do súťaže účastník nájde unikátny kód, ktorý je výherný. Konkrétnu výhru výherca zistí po zadaní unikátneho kódu na urbanstore.sk/chiosutaz

Výherný kód uvedie zákazník priamo pro vytváraní jeho objednávky do poľa, ktoré sa objaví po zaškrtnutí „Mám zľavový kód“.
Kód je možné uplatniť iba pri online nákupe, nie kamennom obchode.

 

Skutočnosť zakladajúca nárok na výhru v súťaži, je kúpa spotrebiteľského balenia označeného súťažným pásikom, vnútri ktorého sa nachádza unikátny kód oprávňujúci spotrebiteľa ku konkrétnej výhre. Každý účastník sa môže súťaže zúčastniť opakovane, vždy však  nákupom nového spotrebiteľského balenia zaradeného do súťaže. Výherca si musí uschovať unikátny kód do jeho uplatnenia na urbanstore.sk/chiosutaz.

Výherca, ktorý zadá kód na stránkach urbanstore.sk/chiosutaz sa ihneď dozvie, akú z výhier obdržal a okamžite môže svoj kód uplatniť k nákupu na uvedených stránkach. Kód na nákup je možné uplatniť iba jednorázovo, teda vyčerpať v plnej výške kód pri jednom nákupe. Počet ks v danom nákupnom košíku nie je obmedzený. Výhry sa vzťahujú na nákupných srotimentu Urban Store vrátane již zlevněného tovaru. Platnosť kódov je do 31.9.2020 do 23:59:5

 

 

 1. Súťažné spotrebiteľské balenia bude možné zakúpiť v predajniach vybraných obchodných reťazcov na území Slovenskej republiky a Českej republiky.

 

 

 

 

Č l á n o k   5

 

VÝHRY A ICH DISTRIBÚCIA

 

Výhrami v súťaži sú nasledovné unikátne kódy spoločné pre obe krajiny (Slovenskú republiku a Českú republiku):

 

        Daný výherný kód sa dá uplatnit na celý sortiment

 

 • zľavový kód 10% spoločne pre SR a ČR
 • zľavový kód 20% spoločne pre SR a ČR
 • zľavový kód 30% spoločne pre SR a ČR
 • zľavový kód 40% spoločne pre SR a ČR
 • zľavový kód 50% spoločne pre SR a ČR
 • kodov v nominálnej hodnote 40 EUR spoločne pre SR a ČR

 

 

Výhercom budú výhry distribuované podľa obchodných podmienok spoločnosti Urban Store vrátane reklamačného poriadku.

 

 

Č l á n o k   6

 

ZVLÁŠTNE PODMIENKY SÚŤAŽE

 

 1. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo v priebehu súťaže kedykoľvek zmeniť alebo doplniť pravidlá súťaže, ako i právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo ukončiť. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu.

 

 1. Účastníci sa súťaže zúčastňujú s vedomím, že nie sú oprávnení požadovať namiesto výhry peňažné ani žiadne iné plnenie. Usporiadateľ týmto nie je voči účastníkom súťaže nijako zaviazaný, účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa, než na tie, ktoré sú uvedené v týchto pravidlách. Usporiadateľ ani organizátor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier, za chyby výhier a nezodpovedajú za akúkoľvek ujmu, ktorá prípadne účastníkovi súťaže alebo tretej osobe vznikne v súvislosti s užívaním výhry.

 

Všetky otázky vo veci súťaže budú smerované na infolinku chiosutaz@airbuzz.cz. Na otázky bude odpovedané v pracovných dňoch, vždy do troch pracovných dní od doručenia otázky.

 

 1. Súťaže sa môže zúčastniť akákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Mladšia osoba vo veku od 13 do 18 rokov sa môže zúčastniť len s písomným súhlasom svojho zákonného zástupcu, ak splní všetky nižšie uvedené podmienky. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa, organizátora, alebo fyzické osoby, ktoré sa spolupodieľajú na organizácii a realizácii súťaže, a to vrátane ich rodinných príslušníkov.

 

 1. Výhry patria tým účastníkom súťaže, ktorí splnia všetky podmienky obsiahnuté v tomto hernom pláne. Usporiadateľ súťaže je oprávnený s konečnou platnosťou rozhodnúť akúkoľvek otázku spojenú s konaním súťaže a/alebo s týmto herným plánom. V prípade sporu o platnosť nároku na výhru je rozhodnutie usporiadateľa súťaže konečným rozhodnutím. Účastníkom porušujúcim alebo obchádzajúcim tento herný plán môže byť odmietnuté právo na výhru alebo jej uplatnenie. Pokiaľ účastník súťaže nesplní podmienky stanovené týmto herným plánom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže.

 

 1. Spotrebiteľské balenia zaradené do súťaže, ktoré nebudú zakúpené spotrebiteľmi v lehote ich stanoveného dátumu spotreby vyznačeného na obale, budú stiahnuté z obehu. Výhry nachádzajúce sa v týchto spotrebiteľských baleniach prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže.

 

 1. Uvedenie osobných údajov každého účastníka súťaže (výherca), ktoré sú potrebné na uplatnenie výhry na e-shope Urban Store podliehajú podmienkam spoločnosti Urban Store. Usporiadateľ tak nie je správcom týchto osobných údajov.

 

 

 1. Účastník súťaže môže kedykoľvek kontaktovať usporiadateľa a uplatniť svoje práva na e‑mailovej adrese: chiosutaz@airbuzz.cz.

               

 

Č l á n o k   7

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že výhru nie je možné vymáhať súdnou cestou.
   

2.            Účasť v súťaži je dobrovoľná. Osoby, ktoré si zakúpia spotrebiteľské balenie zaradené do súťaže, vyjadrujú jeho zakúpením svoj bezvýhradný súhlas so záväznosťou pravidiel súťaže obsiahnutých v tomto hernom pláne.

 

3.            V prípade rozporu ustanovení tohto herného plánu a propagačných materiálov týkajúcich sa súťaže, a v prípade nejasností týkajúcich sa výkladu herného plánu alebo propagačných materiálov, majú prednosť a budú sa aplikovať príslušné ustanovenia tohto herného plánu. Prípadné vyobrazenie výhier v komunikačných materiáloch súťaže (letáky, plagáty, webové stránky, promočné pásiky a pod.) je len ilustračné a nemusí vždy zodpovedať skutočnej podobe výhier.

 

4.            Na právne vzťahy neupravené týmto herným plánom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

5.            V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a usporiadateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

 

6.            Tento herný plán je v písomnej podobe uložený u usporiadateľa súťaže a takisto je voľne dostupný v elektronickej podobe na Facebookovom profile Facebook Chio Chips Slovenská republika a na webovej stránke www.urbanstore.sk.

 

 

 

V Prahe dňa 1. 2. 2020

Prihláste sa k odberu newsletteru a už vám nikdy neunikne žiadná nová kolekcia alebo zľavová akcia. Navyše Vám pošleme unikátny kód na zľavu 4€ na Váš nákup.

Vaša e-mailová adresa je u nás v bezpečí, prečítajte si naše podmienky zpracovania osobných údajov.

K prihláseniu už stačí len jeden klik, ďakujeme! Do Vašej emailovej schránky sme odoslali potvrdzovací link. Kliknutím naň dokončíte registráciu a už Vám neunikne žiadna novinka ani zľava.

Envelope
Logá platobných metód Logá platobných metód
Copyright © 2023 Digital People, a.s., Plzeňská 345/5, Praha 5 150 00
IČ: 28197071
Developed with in Prague.

US