Obchodne podmienky

I. Úvodné ustanovenia

I.1 Spoločnosť Digital People, a.s., IČ: 281 97 071, so sídlom Plzeňská 345/5, PSČ 150 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom u Městského soudu v Praze v oddiele B, vložke číslo 12855 (ďalej tiež len „predajca“ alebo „UrbanStore“) je online predajcom módneho textilného tovaru a obuvi (ďalej len „tovar“), a to na internetovej adrese www.urbanstore.sk.  Kontakt: info@urbanstore.sk, tel: +421 233 056 562.

I.2 Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvné vzťahy a vymedzujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou Digital People, a.s., a zákazníkom pri internetovom predaji tovaru. Všetky takéto zmluvné vzťahy sa riadia všeobecne záväznými predpismi Slovenskej republiky, uzavretou kúpnou zmluvou a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

I.3 V kúpnej zmluve je možné zjednať ustanovenia odlišné od ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok. V takomto prípade má prednosť ustanovenie zjednané v kúpnej zmluve.  

I.4 Pokiaľ je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, ktoré neupravujú tieto Všeobecné obchodné podmienky, občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení), zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z. z., v platnom znení) a zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho  (zákon č. 102/2014 Z. z., v platnom znení) (ďalej len „ZOS pri predaji tovaru a poskytovaní služieb“). Pokiaľ je zmluvnou stranou iný subjekt, riadia sa vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení), prípadne obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Zb. v platnom znení).  

I.5 Tieto obchodné podmienky môžu byť predajcom kedykoľvek upravované a menené. Tieto úpravy a zmeny sa nedotýkajú zmluvných vzťahov založených v dobe účinnosti predchádzajúceho znenia Všeobecných obchodných podmienok. 

II. Vymedzenie pojmov

II.1 Zmluva – kúpna zmluva, kde na jednej strane vystupuje UrbanStore a na druhej strane zákazník.

II.2 Predajca (UrbanStore) – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; je to podnikateľ, ktorý priamo ponúka tovar k jeho predaji.

II.3 Zákazník – (i) zákazníkom môže byť spotrebiteľ, tj. osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; je to fyzická či právnická osoba, ktorá kupuje tovar za iným účelom než pre podnikanie s týmto tovarom; (ii) zákazníkom môže byť tiež podnikateľ, ktorý využíva služby za účelom svojho podnikania s týmto tovarom.

II.4 Uzatvorenie zmluvy – objednávka zákazníka je návrhom zmluvy a samotná zmluva je uzatvorená okamžikom doručenia záväzného súhlasu predajcu zákazníkovi s týmto návrhom (prijatím objednávky zo strany predajcu); od tohto okamžiku medzi predajcom a zákazníkom vznikajú vzájomné práva a povinnosti. Automaticky zasielaný informatívny prepis objednávky sa nepovažuje za potvrdenie objednávky zo strany predajcu. 

II.5 Tovar – tovarom sú všetky produkty ponúkané k predaji Predajcom na jeho internetových stránkach urbanstore.sk za podmienok stanovených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

III. Informácie o uzatvorenej kúpnej zmluve a Všeobecných obchodných podmienkach

III.1 Odoslaním objednávky (tj. návrhu zmluvy) zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Tieto Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť uzatvorenej kúpnej zmluvy.

III.2 Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú zobrazené na internetových stránkach www.urbanstore.sk.

IV. Ochrana osobných údajov

IV.1 Osobné údaje zákazníka budú spracovávane v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov) – ďalej len „Nariadenie“ – a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

IV.2. Správcom osobných údajov zákazníka je predajca.

IV.3 Účelom spracovania osobných údajov zákazníka je splnenie záväzku predajcu vyplývajúceho z uzatvorenej kúpnej zmluvy. Ďalšími účelmi spracovania sú zlepšenie kvality poskytovaných služieb, zvýšenie poskytovaných služieb, účtovné a daňové účely a plnenie zákonných povinnosti.

IV.4 Osobné údaje zákazníka  budú spracovávané v nasledujúcom rozsahu:

  • Identifikačné údaje (meno, priezvisko, dátum narodenia, IČ, DIČ)
  • Kontaktné údaje (e-mail, adresa, telefónne číslo)
  • Informácie o nákupných zvyklostiach
  • IP adresa

IV.5 Doba spracovania osobných údajov: po dobu 5 rokov od splnenia kúpnej zmluvy pre určený výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Ďalej ma predajca povinnosť osobné údaje zákazníka ďalej uchovávať 5 rokov od skončenia účtovného obdobia v rámci účtovníctva a archivovať 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia daňový doklad. V prípade, že zákazník udelí predajcovi súhlas so zasielaním obchodných zdelení po dobu 3 rokov od udelenia súhlasu. 

IV.6 Osobné údaje zákazníka nebudú predávané tretím osobám, s výnimkou:  

  • IT špecialistov, zaisťujúcich prevádzku webu urbanstore.sk, marketingové analýzy a e-mailing
  • dopravcov v prípade zasielania tovaru
  • poskytovateľom platobných služieb

IV.7 Vo vzťahu k spracovaniu osobných údajov predajcom má zákazník nasledujúce práva: právo požadovať prístup k svojím osobným údajom; právo požadovať opravu svojich osobných údajov; právo požadovať výmaz svojich osobných údajov; právo na obmedzenie spracovania svojich osobných údajov; právo na prenositeľnosť svojich osobných údajov; právo vzniesť námietku, právo podať sťažnosť. Zákazník môže svoje práva uplatniť na emailovej adrese: gdpr@urbanstore.sk, prípadne dopisom na adresu sídla predajcu.   

IV.8 Spracovanie osobných údajov pre účely priameho marketingu je možné považovať za spracovanie vykonávané z dôvodu oprávneného záujmu predajcu (správcu). Spoločnosť Digital People, a.s. má teda možnosť zasielať  zákazníkovi na e–mail a SMS, ponuky obdobného tovaru a služieb, ktoré zákazník urbanstore.sk zakúpil. Zasielanie týchto ponúk môže zákazník kedykoľvek odmietnuť, a to kliknutím na príslušný výslovný odkaz v ponuke. 

IV.9 Predajca vyhodnocuje pre štatistické účely informácie o používaní internetových stránok www.urbanstore.sk (napr. počet užívateľov navštevujúcich tieto stránky, odkiaľ bol vstup na internetové stránky vykonaný). Tieto informácie sú iba číselné (bez osobných údajov) a budú použité pre potreby  vnútorných rozborov a analýz za účelom zlepšenia kvality internetových stránok poskytovateľa služieb. 

IV.10 Všetky materiály a informácie na stránkach predajcu sú výhradne duševným vlastníctvom tejto spoločnosti alebo osôb s ním spolupracujúcich. Tieto materiály a informácie nesmú byť akokoľvek použite alebo upravované bez súhlasu predajcu. 

IV.11 Internetové stránky predajcu môžu obsahovať odkazy na iné internetové stránky tretích osôb; predajca nie je zodpovedný za obsah takýchto internetových stránok a za služby na nich ponúkané.

 

V. Predmet zmluvy

V.1 Predmetom zmluvného vzťahu je záväzok predajcu dodať zbožie popísané v zmluve (teda objednávke a jej potvrdení) a záväzok objednávateľa tovar prevziať a zaplatiť za neho predajcovi dohodnutú cenu. Zmluvný vzťah vzniká medzi zákazníkom a predávajúcim doručením potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho zákazníkovi (tj. okamžikom uzatvorenia zmluvy.)

V.2 Zákazník môže objednať konkrétny tovar z aktuálnej ponuky predajcu. Táto ponuka je zverejnená na internetových stránkach predajcu www.urbanstore.sk.  

 

VI. Objednávka

VI.1 Objednávka predstavuje jednostranný návrh zákazníka na uzatvorenie zmluvy, ktorých predmetom je predaj tovaru uvedeného v objednávke, za podmienok v nej a v týchto Všeobecných obchodných podmienkach uvedených. Zákazník je vyplnenou a odoslanou objednávkou viazaný. Objednávku tovaru je možné vykonať prostredníctvom internetových stránok predajcu www.urbanstore.sk.

VI.2 Predajca zašle potvrdenia objednávky prostredníctvom emailu, ktorý zákazník uvedie v objednávke. Toto potvrdenie obsahuje kontaktné údaje, presný popis a počet objednaného tovaru, konečnú cenu, spôsob a termín prevzatia či dodania tovaru, dohodnutý spôsob zaplatenia.

 

VII. Predanie a prevzatie tovaru

VII.1 Predajca tovar zákazníkovi doručí zásielkou alebo si ho zákazník vyzdvihne v odbernou mieste prevádzkovaným predávajúcim. Spôsob prevzatia tovaru zvolí zákazník v objednávkovom formulári. Zákazník je povinný objednaný tovar prevziať.

VII.2 Predajca doručuje tovar prostredníctvom balíkovej služby alebo osobným odberom. Miestom dodania tovaru je miesto takto označené objednávateľom v objednávkovom formulári. Tovar je vždy poriadne zabezpečený obalom chrániacim ho pred poškodením v priebehu dodania.

VII.3 V prípade, kedy je tovar zaslaný, môže zákazník zvoliť medzi platbou bankovým prevodom priamo pri odosielaní objednávky alebo môže uhradiť cenu tovaru na dobierku.

VII.4 Pokiaľ predajca dodáva tovar zásielkou, hradí náklady na zásielku zákazník. O presnej výške týchto nákladov je zákazník pri vyplňovaní objednávkového formulára informovaný.

VII.5 Zákazník môže v objednávkovom formulári zvoliť ako miesto dodania odberné miesto. Za doručenie tovaru sa v tomto prípade považuje jeho prevzatie zákazníkom alebo inou oprávnenou osobou zdržujúcou sa v dobe dodania na mieste dodania.

VIII. Cena a platobné podmienky

VIII.1 Cena ponúkaného tovaru je vždy uvedená na internetových stránkach predajcu. Cena tovaru podľa konkrétnej uzatvorenej zmluvy je vždy uvedená v objednávke služby a na faktúre priloženej k tovaru. Cena je vždy uvedená vrátané príslušnej sadzby DPH. Cena môže byť zákazníkom uhradená iba spôsobmi, ktoré sú ponúkané na internetovej adrese https://www.urbanstore.sk, tj. na dobierku, alebo online prostredníctvom služby GoPay. Zákazník za použitie tejto služby neplatí.

VIII.2 Platba musí byť vykonaná v eurách. V prípade úhrady bankovým prevodom hradí zákazník všetky bankové poplatky, tak aby predajcovi bola zjednaná cena za tovar pripísaná na jeho účet v plnej výške.  V prípade objednávky do Českej republiky uhradenej dobierkou zaplatí zákazník cenu tovaru v eurách. Prepočet meny vykoná dopravná služba, ktorá sa riadi aktuálnym výmenným kurzom ČSOB devízy/nákup, ktorý je platný ku dni zvozu zásielky.

VIII.3 K cene poskytovanej služby (viď predchádzajúci odstavec) budú  pripočítané náklady za doručenie objednaného tovaru, stanovené v závislosti na spôsobu zvolenej dopravy v rámci Českej republiky alebo Slovenska.

VIII.4 Osobný odber v niektorých z prevádzkarní poskytovateľa: cena podľa aktuálneho ceníku na internetových stránkach poskytovateľa služieb.

VIII.5 V prípade využitia zľavového kupónu, zľavového kódu alebo inej promo akcie podmienenej utratením čiastky v určitej výške (ďalej len „promo akcie“), si predajca vyhradzuje právo, v prípade, že faktická hodnota objednávky klesne pod čiastku podmienenú pre čerpanie promo akcie, neuplatniť zvýhodnenie promoakcie.

Príklad:

Pokiaľ zákazník nakúpi 3ks tovaru celkom za 33 € a uplatní v rámci nákupu voucher na zľavu 8 € podmienený útratou min. 30 €, a teda reálne zaplatí iba 25 €.

Následne zákazník čiastočne odstúpi od zmluvy podľa podmienok IX.2 písm. b) v zákonnej dobe, a vráti jeden kus tovaru v hodnote 12 €, čím dôjde k zníženiu faktickej pôvodnej hodnoty nákupu na 21 €.

V dôsledku čoho zákazník nesplní podmienky pre čerpanie voucheru na zľavu 8 €, o ktorých bude zvýšená pôvodná cena objednávky. Preto mu bude vrátaná čiastka len 4 € namiesto 12€, pretože neboli splnené podmienky uplatnenia voucheru.

VIII.6  Zľavové kupóny, zľavové kódy alebo iné promo akcie sa nevzťahujú na tovar značky Suunto. Pri ich uplatnení na tuto značku bude zákazník o tejto skutočnosti informovaný. 

 

IX. Odstúpenie od zmluvného vzťahu

IX.1 Predajca je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

  1. Z dôvodov hrubého porušenia povinností zákazníka vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy. V takomto prípade má predajca nárok na úhradu nákladov vynaložených v súvislosti s plnením uzavretej zmluvy stanovených paušálne ako 30% z ceny služby. Odstúpenie od zmluvy musí byť učinené v písomnej forme, pričom za písomnú formu sa považuje aj emailová forma.

IX. 2 Zákazník má právo okamžite odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

  1. V prípade hrubého porušenia povinností predávajúceho, ktoré vyplývajú z uzavretej zmluvy.
  2. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia plnenia, a to bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie. Ak sa zákazník rozhodne využiť toto právo, musí odstúpenie od zmluvy odoslať predajcovi najneskôr do 14. dňa od prevzatia tovaru.

IX. 3 Zákazník v prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu IX.2, písm. a) a b) môže tovar vrátiť prostredníctvom odoslania poštového balíka na adresu VRÁTENIE EXPANDECO - URBAN STORE, Fraňa Krála 16, Žarnovica 966 81 (dobierkový balík predajca zásadne neprijíma).

 

X. Reklamácia

X.1 Predajca je povinný zákazníkovi zaistiť odovzdanie tovaru v súlade s uzavretou zmluvou, týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

X.2 Ak predajca nesplní svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy riadne a včas, je zákazník povinný vady poskytnutého tovaru u predajcu reklamovať bez zbytočného odkladu. V prípade, že tovar nebol vôbec doručený, je zákazník povinný podať reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 mesiacov plynúcich od prvého dňa, kedy mal byť tovar doručený.

X. 3 Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína bežať dňom doručenia tovaru zákazníkovi. Záruka sa vzťahuje na materiálové alebo výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku spôsobené nesprávnym používaním, nedostatočnou údržbou či úmyselným poškodením.

X.4 Zákazník môže uplatniť reklamáciu písomnou formou (pričom písomnou formou sa pre účely zmlúv uzatvorených medzi predajcom a zákazníkom rozumie aj emailová forma) a je potrebné, aby uviedol číslo tovaru a popísal jeho vady.

X.5 Zákazník môže reklamáciu uplatniť tiež zaslaním tovaru na adresu:

EXPANDECO - URBAN STORE
Fraňa Krála 16
Žarnovica 966 81

 

X.6 Predajca reklamáciu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od dňa jej riadneho uplatnenia, vybaví. Pre prípad zamietnutia reklamácie predajca zákazníkovi vydá písomné odôvodnenie (pričom písomnou formou sa pre účely reklamačného konania rozumie aj emailová forma.)

X7. V prípade, že zákazník riadne uplatní oprávnenú reklamáciu, má právo na odstránenie závad kupovaného tovaru, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; a ak to nie je možné, má právo na primeranú zľavu z ceny, prípadne môže od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ sú dané podmienky pre odstúpenie od zmluvy z dôvodu na strane predajcu, má zákazník právo na vrátenie uhradenej ceny tovaru.

X.8 Každý zákazník je oprávnený sa v prípade neuznanej reklamácie, alebo akéhokoľvek iného sporu s predajcom obrátiť na nezávislé centrum riešenia spotrebiteľských sporov  Slovenskej obchodnej inšpekcie a zahájiť bezplatný proces mimosúdneho konania. Podrobnosti o podmienkach a spôsobe zahájenia mimosúdneho konania nájdete na stránkach www.soi.sk  alebo tu.

 

XI. Vrátenie peňazí

XI. 1 Pri nákupe cez internetový obchod môžete tovar vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu.

XI. 2 V prípade, že tovar posielate na vrátenie prostredníctvom zásielky je nutné vrátiť tovar so všetkými náležitosťami a k zásielke priložiť kópiu faktúry na ktorú pripíšete číslo účtu, na ktorý chcete vrátiť peniaze. V žiadnom prípade neposielajte tovar na dobierku.

XI. 3 V prípade vrátenia tovaru Vám vrátime plnú cenu tovaru a to najneskôr do 14 dní od vlastného spätného doručenia/odovzdania tovaru.

XI. 4 V súlade s ust. § 10, odst. 3., ZOS pri predaji tovaru a poskytovaní služieb, si v prípade odstúpenia od zmluvy alebo výmene tovaru v lehote 14 dní podľa odst. XI.1 hradí vzniknuté náklady na vrátenie tovaru zákazník sám.

XI. 5 V prípade vrátenia peňazí za tovar, ktorý už nebol na sklade, je lehota vrátenia peňazí najneskôr do 14 dní.

 

Tieto Všeobecné zmluvné podmienky sú účinné od 25.05.2018.

Prihláste sa k odberu newsletteru a už vám nikdy neunikne žiadná nová kolekcia alebo zľavová akcia. Navyše Vám pošleme unikátny kód na zľavu 4€ na Váš nákup.

Vaša e-mailová adresa je u nás v bezpečí, prečítajte si naše podmienky zpracovania osobných údajov.

K prihláseniu už stačí len jeden klik, ďakujeme! Do Vašej emailovej schránky sme odoslali potvrdzovací link. Kliknutím naň dokončíte registráciu a už Vám neunikne žiadna novinka ani zľava.

Envelope
Logá platobných metód Logá platobných metód
Copyright © 2023 Digital People, a.s., Plzeňská 345/5, Praha 5 150 00
IČ: 28197071
Developed with in Prague.

US